FC TRAPPIST

STATUTEN

Opgemaakt te Amsterdam, 16 december 1985

ten kantore van notaris Agatha Arnoldina van Berge

akte nummer 531374.

1. Naam en zetel

De vereniging draagt de naam FC Trappist. Zij is gevestigd te Amsterdam.

2. Doel

De vereniging heeft ten doel het voor leden en derden kweken van belangstelling voor fietstochten en andere fietsevenementen. De vereniging beoogt niet het behalen van winst of geldelijk voordeel.

3. Van de leden

1) De vereniging kent leden en ereleden.

2) Lid is degene, die als zodanig is toegelaten.

3) Erelid is degene, die door de algemene vergadering met algemene stemmen als zodanig is benoemd, op grond van de omstandigheid dat deze zich bijzonder verdienstelijk voor de vereniging heeft gemaakt.

4. Toelating

1) Degene, die lid wil worden, geeft zich daartoe schriftelijk op bij de secretaris. De opgave bevat tenminste de voorletters, naam, adres, geboortedatum en voorts de gegevens die voor de bepaling van de contributie van belang zijn. Voor minderjarigen dient de toestemming door de wettelijke vertegenwoordiger te blijken.

2) Het bestuur beslist in eerste instantie of een kandidaat al of niet als lid wordt toegelaten. Beslist het bestuur afwijzend, dan heeft de kandidaat het recht in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering, die in laatste instantie over de toetreding beslist.

5. Aansprakelijkheid

De leden zijn niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.

6. Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

7. Einde van het lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door

a) overlijden,

b) schriftelijke opzegging door het lid (deze kan geschieden te allen tijde en zonder inachtneming van een opzegtermijn),

c) schriftelijke opzegging door het bestuur,

d) ontzetting door de algemene vergadering.

8. Rechten en verplichtingen

1) De door de leden verschuldigde contributie en de overige bijdragen worden jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering.

2) Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de hiervoor gemelde financiële verplichtingen moet zijn voldaan.

3) Personen van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is beëindigd, zijn over het jaar, waarin de aanvang of het einde plaatsvindt, de contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

9. Bestuur

1) Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden.

2) Slechts zij, die lid zijn van de vereniging kunnen lid zijn van het bestuur.

3) Bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de algemene vergadering.

4) Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functie van secretaris en penningmeester kunnen in één hand verenigd zijn. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, is het bestuur niet onbevoegd tot handelen. Het is echter verplicht onverwijld een algemene vergadering bijeen te roepen, waar in de vacature(s) wordt voorzien.

10. Vertegenwoordiging

De vereniging wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris, ieder afzonderlijk.

11. De kascommissie

Jaarlijks wordt door de leden de algemene vergadering uit de leden een kascommissie benoemd, welke bestaat uit tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit.

12. Algemene vergadering

1) Tenminste éénmaal per jaar wordt een algemene vergadering gehouden (jaarvergadering).

2) Leden en ereleden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen.

3) Ieder lid heeft één stem. Een lid kan zijn/haar stem door een schriftelijk daartoe gemachtigde uitbrengen.

13. Oproep en agenda

1) het bestuur roept de vergadering bijeen door middel van een schriftelijke kennisgeving, vermeldende de agenda, aan de leden, tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en van de vergadering niet meegerekend.

2) op de algemene vergadering wordt onder meer behandeld,

a) verkiezing van bestuursleden,

b) jaarverslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar,

c) rekening en verantwoording door het bestuur over het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur,

d) verslag van de kascommissie en

e) décharge en benoeming van de kascommissie.

14. Besluitvorming van de algemene vergadering

Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

15. Statutenwijziging/ontbinding

1) De statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een gekwalificeerde meerderheid. De oproeping van een algemene vergadering waar een statutenwijziging aan de orde is, geschiedt overeenkomstig het hiervoor onder artikel 13 bepaalde, waarbij de termijn van oproeping verdubbeld wordt. De oproeping dient vergezeld te gaan van een ontwerptekst van de statutenwijziging.

2) Hetgeen hiervoor bepaald is aangaande een statutenwijziging, is overeenkomstig van toepassing op een besluit tot ontbinding van de vereniging. Indien in een vergadering waarin een voorstel tot ontbinding aan de orde is echter niet de helft van de leden aanwezig is, zal de ontbinding worden behandeld op de eerstkomende algemene vergadering. In deze vergadering, opgeroepen overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, lid 1, kan het besluit tot ontbinding worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

3) Ingeval van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld door de algemene vergadering.

Slotbepaling

Voor zover daarvan bij deze statuten niet is afgeweken zal tevens van toepassing zijn titel 2, afdeling 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De een PDF van de originele statuten van FC Trappist kun je hier downloaden.