Veiligheidsprotocol wedstrijden

1.    Deelnemers doen mee voor eigen risico en worden geacht hun veiligheid en die van de andere deelnemers te allen tijde voorop te stellen.

2.    FC Trappist organiseert voor haar leden wielerwedstrijden, die gehouden worden op gesloten circuits (voornamelijk bij de Kampioen op Spaarnwoude, maar ook op Sloten bij de WVA en in Noord bij Ulysses, jaarlijks eenmalig op het (auto)circuit van Zandvoort en in Beverwijk bij Kennemerland).

3.    De (bege)leiding van de wedstrijden is door het bestuur van de FC Trappist gedelegeerd aan de wedstrijdcommissie waarvan minimaal één lid aanwezig is bij de wedstrijden

4.    Voorafgaand aan de wedstrijd inspecteert  (een vertegenwoordiger van) de commissie de staat van de baan op eventuele onveiligheid, zoals gladheid als gevolg van regen, olie en/of mosvorming, kuilen in het  wegdek of losliggende bestrating, richels of hobbels als gevolg van wortels onder het wegdek en takken en of bladeren.

5.    Tevens inspecteert de wedstrijdcommissie de toegang tot de baan en zorgt er zo veel als mogelijk voor dat publiek en eventuele andere derden de baan volledig vrijhouden voor een ongestoord wedstrijdverloop.

6.    Indien de baan zich in een dermate slechte staat bevindt dat het rijden van een wielerwedstrijd naar het oordeel van de commissie niet verantwoord is, wordt de wedstrijd afgelast. Ook indien de weersomstandigheden (gedacht kan worden aan hevige regen, onweer en/of harde windstoten) het rijden van de wedstrijd onverantwoord maken, wordt de wedstrijd afgelast dan wel stilgelegd.

7.    Er wordt (gewoonlijk) gereden in twee categorieën: een A-groep voor  sterke(re) renners, een B-groep voor de minder sterke renners. De wedstrijdcommissie ziet erop toe dat renners zich inschrijven in de categorie die bij hen past . Nieuwe deelnemers krijgen indien nodig een coach toegewezen door de commissie, die ze wegwijs maakt op het circuit en de wielerregels uitlegt .

8.    Niet-leden kunnen als introducé maximaal tweemaal toegang tot de wedstrijden worden verleend en worden door de wedstrijdcommissie afhankelijk van hun ervaring en/of capaciteiten ingedeeld in de A of B-groep.

9.    De deelnemers mogen slechts starten op een deugdelijke  racefiets, waarvan de onderdelen zoals remmen, schakelmechanisme en banden  in goede staat verkeren. Op de racefiets mogen geen losse accessoires zoals pompjes, zadeltasjes, verlichting e.d. zijn bevestigd. Ook bagage-dragers, spatborden, opzetsturen e.d. zijn niet toegestaan. Indien een racefiets naar het oordeel van de wedstrijdcommissie niet voldoet aan de vereisten wordt de deelnemer niet toegelaten tot de wedstrijd.

10.    De deelnemers zijn verplicht een deugdelijke wielerhelm te dragen en ook het dragen van wielerhandschoenen wordt (hoewel niet verplicht) van harte aanbevolen.

11.    Voor aanvang van de wedstrijd instrueert de wedstrijdsecretaris  de deelnemers over de gang van zaken tijdens de wedstrijd:

-    de aparte start van de A- en de B-groep, waarbij de B-groep ongeveer 1/2 minuut na de start van de A-groep plaatsvindt, dan wel of er (in sommige wedstrijden) samen wordt gereden,
-    de uitdrukkelijke  vermelding welk parkoers op Spaarnwoude gevolgd dient te worden (grote ronden inclusief binnencircuit of kleine rondjes),
-    de aanduiding van de duur van de wedstrijd A en B, de laatste drie ronden en de bel voor de laatste ronde,
-    aanwijzing van een EHBO-er van dienst.

12. Voorts dient elke deelnemer zich te houden aan de volgende regels:
-    A- en B-groep blijven als aparte groep rijden gedurende de wedstrijd, ook indien de ene groep door de andere groep wordt ingehaald (behalve bij wedstrijden waar gezamenlijk gereden wordt),
-    verbod op aansluiten B-renners bij de A-groep of andersom op straffe van diskwalificatie,
-    deelnemers houden zich aan de aanwijzingen van de wegkapitein (indien aanwezig), die bevoegd is tijdens de wedstrijd beslissingen te nemen in gevallen waarin de jury/wedstrijdsecretariaat niet onmiddellijk kan voorzien (zoals bijvoorbeeld afsteken via de buitenring om samenloop A- en B-groep te voorkomen),
-    gedurende de (eind)sprint dient de lijn gehouden te worden; slingeren wordt bestraft met diskwalificatie,
-    overigens moet steeds tijdens de wedstrijd voorspelbare (gebruikelijke) lijn gevolgd worden en rekening worden gehouden met de aanwezigheid van andere deelnemers. Voor het afwijken van de lijn moet steeds eerst over de schouder gekeken worden .
-    deelnemers waarschuwen elkaar bij gevaarlijke situaties.


De vereniging is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet naleven van bovenstaande regels door de deelnemers aan haar wedstrijden.