Verslag ALV 19 nov 2018

boven:
Een aantal enthousiaste Trappisten trok dit jaar naar het zuiden van de Franse Ardennen om een driedaagse wedstrijd te rijden langs de Maas. Zie voor een volledig fotoverslag van deze succesvolle vakantie: album1, album2 en album3.


EEN LAPTOP UIT HET JAAR KRUIK, ENTHOUSIASTE VAKANTIETOCHTEN EN EEN UITGESTELDE VOORZITTERSWISSELING OP EEN ONDERHOUDENDE JAARVERGADERING


Verslag ALV, 19 nov 2018


Zo’n zesendertig Trappisten hadden de vrieskou getrotseerd en klopten even voor achten aan in het clubhuis van Swift voor de jaarlijkse algemene vergadering. Zoals altijd waren er vrolijke, morrende en vermakelijke discussies, maar voorzitter Peter Hormeijer hield de teugels strak. Dit is een kort verslag van uw webmaster.

Zie voor een gedetailleerd verslag de >> officiële notulen van Maaike, onze secretaris.

 

3. 'Verslag van de jaarvergadering van 20 november 2017'

Aad vraagt zich af wat er met het buitenlandevenement in de Ardennen is gebeurd. Daar is nooit een verslag van geweest in het clubblad. De organisator Willard vertelt Aad dat dit evenement wel degelijk heeft plaats gevonden en erg leuk was. Aad zal na de vergadering bijgepraat worden door de deelnemers. Kijk ook bijvoorbeeld naar dit nieuwsbericht en dit foto-album

 

5. De toercommissie: terugblik en plannen

Wim de Haan blikt terug op een succesvol jaar met veel toertochten en stelt een aantal nieuwe tochten voor.  Aad merkt op dat het verwarrend is als op verschillende plekken (clubblad, diverse plekken op de site) verschillende informatie over vertrektijden en -plaatsen staat. Aad roept de toer- en wedstrijdcommissie op om geen wedstrijden en toertochten tegelijkertijd te plannen. 

 

6. De wedstrijdcommissie: terugblik en plannen


Evert Fermin blikt terug op een succesvol wedstrijdseizoen met veel deelnames en een goede verdeling tussen A- en B-renners. De invoering van het Mylaps systeem was een groot succes.Het was vorige ledenvergadering afgesproken dat de deelnameprijs aan de wedstrijden verhoogd zou worden van 3 naar 4 euro per wedstrijd en dat de abonnementsprijs omhoog zou gaan, maar Mart oppert dat een verhoging eigenlijk niet nodig is omdat de club goed bij kas zit. Er wordt met algemene instemming op dit voorstel gereageerd en er wordt besloten het inschrijfgeld niet te verhogen. 

 

7. De crosscommissie: terugblik en plannen  

Rinus vertelt dat de cross dit jaar weer een groot succes was met het grootste aantal deelnemers ooit en met veel helpende vrijwilligers. Rinus bedankt Loes Zwart en Erik Schulte die de inschrijvingen hebben afgehandeld en daarmee veel geld hebben opgehaald. De cross levert dit jaar veel nieuwe leden op, omdat lidmaatschap van een Amsterdamse vereniging sinds dit jaar een voorwaarde is om te kunnen deelnemen aan de Amsterdamse Crosscompetitie. Dat dit zou leiden tot meer Trappistleden, was geen vooropgezet plan maar wel een prettig neveneffect. Het gezamenlijke crosskampioenschap valt dit jaar op 23 december op een nader vast te stellen tijdstip. 

8. Redactie: clubblad en website
Perry van Dijk stelt dat er veel kopij wordt aangeleverd vanuit alle geledingen en daarmee heeft het clubblad bestaansrecht. Het was een druk jaar vanwege de bijlage i.v.m. het overlijden van John 
Website: Marlin heeft de webmaster-taken overgenomen van Erik d’Ailly en dat verloopt goed.  

 

9. Financieel verslag 2018 en begroting 2019  

Liduine Bremer vertelt dat de vereniging financieel goed gaat: er zijn meer leden, en er is meer deelname aan wedstrijden. Tegenover de uitgaven van Mylaps staan ook inkomsten uit verhuur van chips.  

Het financieel verslag (Initiates file downloadverslag + begroting en Initiates file downloadverslag kascommissie staan op de website) stemde iedereen tot tevredenheid, penningmeester(es) Liduine Bremer werd op voorstel van de Kascommissie (Wim van de Zande en Aad Janssen) décharge verleend.

Eén puntje was er wel, net zoals vorig jaar. 
Waarom hebben we zoveel geld in kas? Kunnen we volgens W. van der Zande daar niet korting op de verenigingscontributie invoeren van 10 euro?
Dit voorstel leidt direct tot gemompel in de zaal. De een is voor, de ander is tegen. Een idealist stelt voor om het geld te schenken aan een goed doel, bijvoorbeeld Fietsen voor Afrika. Nog een ander vindt het een absurd voorstel en vraagt zich af of we helemaal gek zijn geworden...
De voorzitter grijpt in en stelt dat dit extra geld vooral ten gunste van de leden moet komen in de vorm van fietsactiviteiten. Hij nodigt iedereen uit om met creatieve voorstellen te komen. Alle ideeën voor fietsactiviteiten zijn welkom!  


10. De AVG 


Het verwerkingsregister (zie ook onder ‘privacy’) en de procedure rondom het verkrijgen van toestemming wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. Geen van de aanwezige leden vindt het een probleem dat er foto’s op de website of in het clubblad worden gepubliceerd. In de komende periode zal het bestuur alle leden instemming met het verwerkingsregister vragen. Hierbij worden de wettelijke richtlijnen gevolgd.  

 

11. Buitenlandevenementen in 2018: de plannen. 

1. Vogezen in de laatste week van augustus: Loes en Henny hebben de tocht voorgereden. De planning is: aanrijden in weekend, maandag en dinsdag fietsen, woensdag pauze, donderdag en vrijdag fietsen, zaterdag naar thuis zodat je zondag een toertocht kunt rijden. Het evenement kent geen wedstrijdkarakter, maar het is wel pittig om daar te fietsen. Het verblijf is nog onzeker. 

2. Lachau van 25 mei tot 1 juni (door Piet) : Tijdens deze buitenlandactiviteit wordt het definitieve monument voor John geplaatst. In januari komt een aankondiging in het blad. Er hebben zich al wat leden gemeld voor deze reis en ook de familie van John gaat mee. Het wordt ook gewoon een leuke reis. 

3. 3CV, oftewel driedaagse in de Cevennen (door Joost, Marlin en Willard): Er wordt een filmpje getoond over de 3CV van 2009. Het programma van de reis in 2019 zal ongeveer hetzelfde zijn. Het wordt een sportieve toertocht met klassement waarbij men zich aan de verkeersregels moet houden. Er wordt op 17, 18 en 19 juli gereden. Er is een heel leuke  camping met veel ruimte en ook gites en ingerichte tenten e.d. (Domaine de Pradines).  

  

12. Bestuurswisselingen:

Voorzitter Peter Hormeijer stelt zijn functie als voorzitter van het bestuur ter beschikking. Hij wil graag de komende periode aanblijven als algemeen bestuurslid. Hij draagt Mart Dominicus. Omdat Mart het tot het voorjaar heel druk heeft, betekent dit in de praktijk dat Peter nog de taken van voorzitter op zich zal blijven nemen tot het voorjaar. Daarna zal Mart de taken van voorzitter invullen. Liduine verwoordt de complimenten van het bestuur richting Peter: er is in de bestuursperiode waarin Peter voorzitter was veel gerealiseerd: Mylaps is aangeschaft, er is een huishoudelijk reglement, er zijn wedstrijd- en toerprotocollen opgesteld. Peter was hierbij zorgvuldig en zachtaardig, maar kon ook vasthoudend zijn wat de sfeer en het resultaat positief beïnvloedde. Complimenten en dank daarvoor. Peter wordt bij acclamatie aangenomen als 4e bestuurslid en Mart Dominicus wordt – ook bij acclamatie – aangenomen als voorzitter van het bestuur.  

13. Nieuwjaarsborrel zondag 13 januari clubhuis Swift 

Na de rondvraag was het mooi geweest. De Trappisten positioneerden zich voor de bar. Het was nog niet eens kwart voor tien.
Nederland stond 2-0 achter tegen Duitsland.

Marlin Burkunk