FC TRAPPIST

WEDSTRIJDREGLEMENT (nieuw vanaf 2022)

Zoals aangekondigd op de Algemene Ledenvergadering heeft de Wedstrijdcommissie een poging gedaan om de bestaande regels uit het Veiligheidsprotocol en (oude) Wedstrijdreglement in één nieuw stuk te vatten. De achterliggende gedachte is dat er de voorbije seizoenen met enige regelmaat onduidelijkheid bestond over bepaalde regels en de gevolgen van een overtreding. En wie dat kon vaststellen en een eventuele sanctie opleggen was ook niet altijd helder. Dat leidde dan tot verwarring, onbegrip en irritatie. Of zelfs discussie over de juistheid van de uitslag en ander gehannes, met leden van de jury of de wedstrijdcommissie in het middelpunt daarvan. Die onduidelijkheid hopen we goeddeels te hebben opgelost met het nieuwe Wedstrijdreglement. De inhoud van het reglement zal voor 99% bekend in de oren klinken: er staan niet of nauwelijks nieuwe bepalingen in (nou ja, alleen de MyLaps-regels dan). Toch bleek tijdens de totstandkoming ervan dat de striktheid van de formuleringen wat rauw op het dak kan vallen. FC Trappist is immers een ‘wilde‘ vereniging en zo’n streng, formalistisch reglement past daar op het eerste gezicht misschien niet bij. We zijn geen fietsclub waar het opgeheven vingertje gemeengoed is. Om die reden is besloten om het komende seizoen als proefperiode te beschouwen, om te kijken of het op het oog strenge reglement onverhoopt leidt tot overdreven bedilzucht of (zoals beoogd) juist een rustig bezit zal blijken. Leest u het in ieder geval voorafgaand aan dit volwaardige en ongetwijfeld weergaloze seizoen 2022 eens rustig door. 

Bestuur, Jury & Wedstrijdcommissie 

I. Algemene bepalingen

 1. Dit reglement is van toepassing op door wielervereniging FC Trappist georganiseerde wielerwedstrijden op het afgesloten parcours van Wheelerplanet te Spaarnwoude. Het reglement is voorts van toepassing op door FC Trappist georganiseerde wielerwedstrijden op andere afgesloten wielercircuits in Nederland, voor welke wedstrijden op onderdelen van het reglement kan worden afgeweken. Deze afwijkingen worden tijdig en duidelijk kenbaar gemaakt door de Wedstrijdcommissie.
 2. Een wielerwedstrijd bestaat uit een criterium, tijdrit of andere door de Wedstrijdcommissie voorgestelde en door het Bestuur goedgekeurde wedstrijdvorm.
 3. De Wedstrijdcommissie is belast met de organisatie van de wielerwedstrijden en ziet toe op een ordentelijk, veilig en eerlijk verloop.
 4. De Jury stelt de uitslag van de wielerwedstrijd vast met gebruikmaking van (uitsluitend) het MyLaps-systeem en ziet toe op naleving van dit reglement.

II. Veiligheid

 1. De Wedstrijdcommissie controleert voorafgaand aan de wielerwedstrijd de baan op onveilige koersomstandigheden als gladheid, overhangende takken, beschadigd wegdek en toegangshekken.
 2. In geval van onherstelbare gebreken die tot onveilige situaties kunnen leiden, kan de Wedstrijdcommissie besluiten de wielerwedstrijd af te gelasten.
 3. In geval van extreme weersomstandigheden kan de Wedstrijdcommissie besluiten de wielerwedstrijd af te gelasten of (tijdens de wedstrijd) te onderbreken.
 4. Het besluit tot afgelasting wordt zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt via de daartoe bestemde whatsappgroep.
 5. Deelname aan de wielerwedstrijden is slechts mogelijk met een deugdelijke racefiets en met gebruikmaking van een veiligheidshelm. Het gebruik van wielerhandschoenen wordt aanbevolen.
 6. De racefiets vertoont voor wat betreft remmen, aandrijving en banden geen al dan niet onmiddellijk zichtbare gebreken, verkeert ook overigens in goede staat van onderhoud en is niet voorzien van losse onderdelen zoals een pomp, zadeltas, spatborden, verlichting en wat dies meer zij. De MyLaps-chip wordt bevestigd aan de voorvork.
 7. De Wedstrijdcommissie is bevoegd een renner die niet beschikt over een deugdelijke fiets, de toegang tot de wedstrijd te ontzeggen.

III. Categorieën en overstappen

 1. Het seizoen loopt van eind maart tot eind september en is onderverdeeld in een voorjaars-, zomer- en nazomerblok. Een wedstrijdblok bestaat uit vier woensdagavondblokwedstrijden en verscheidene andere wedstrijden.
 2. Er wordt gereden in twee categorieën:
  • A-categorie, bestaande uit renners met een ruime koerservaring en sterke benen, en
  • B-categorie, bestaande uit beginnende renners en/of renners voor wie de A-categorie te hard gaat.
 3. De duur van de blokwedstrijden bedraagt voor de
  • A-categorie: 60 minuten en drie ronden.
  • B-categorie: 45 minuten en drie ronden.
 4. De inschrijving en uitgave van de rugnummers geschiedt door de Jury, daarbij bijgestaan door één of meer leden van de Wedstrijdcommissie. De inschrijvingskeet is uitsluitend voor hen toegankelijk.
 5. De Wedstrijdcommissie ziet toe op een juiste indeling van de renners in de beide categorieën en op een evenwichtige verdeling. In voorkomende gevallen wordt een (te) sterke B-rijder vriendelijk doch dringend verzocht in de A-categorie uit te komen.
 6. Overstappen van de A-categorie naar de B-categorie is uitsluitend toegestaan direct na afloop van het voorjaarsblok of direct na afloop van het zomerblok.
 7. Overstappen van de B-categorie naar de A-categorie kan op elk gewenst moment, doch (vanzelfsprekend) niet tijdens een wielerwedstrijd.
 8. De Clubkampioenschappen in de B-categorie zijn niet toegankelijk voor renners die in het betreffende seizoen gedurende meer dan één blok in de A-categorie zijn uitgekomen.
 9. De renner is zelf verantwoordelijk voor inschrijving in de juiste categorie.
 10. In geval van een lage opkomst kan de Wedstrijdcommissie besluiten beide categorieën samen te voegen. In dat geval wordt apart afgesprint en apart geklasseerd.

IV. Wegkapitein

 1. In elk van beide categorieën rijdt een Wegkapitein, t.w. een lid van de Wedstrijdcommissie dat deelneemt aan de betreffende wedstrijd.
 2. De Wegkapitein geeft voorafgaand aan de start uitleg over de aard en duur van de wedstrijd, wijst een EHBO’er aan en ziet toe op een veilig en ordentelijk koersverloop.
 3. Aanwijzingen van de Wegkapitein dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 4. De B-categorie start een minuut na de start van de A-categorie.
 5. Het is niet toegestaan gedurende de koers aan te sluiten bij de andere categorie. ‘Stayeren’ (als bedoeld in V. onder f.) bij een renner van de andere categorie, is verboden.
 6. Indien de B-categorie wordt ingehaald door de A-categorie, dan is de wedstrijd in de B-categorie geneutraliseerd. Renners in de A-categorie maken hun voornemen tot inhalen duidelijk kenbaar en in de B-categorie wordt rechts aangehouden.
 7. Uitsluitend de Wegkapitein kan besluiten om eenmalig een zgn. korte ronde te rijden cq. af te steken, teneinde een inhaalsituatie te voorkomen.

V. Veilig en eerlijk koersen

 1. Deelnemers aan de wielerwedstrijden van FC Trappist worden geacht te allen tijde de veiligheid van zichzelf en de andere renners voorop te stellen.
 2. Tijdens de koers wordt zoveel mogelijk lijn gehouden; afwijken van de eigen lijn moet kenbaar en voorzienbaar gebeuren.
 3. Onnodig slingeren, snijden van andere renners of in bochten ‘onderdoor duiken’, is niet toegestaan.
 4. Renners onthouden zich van iedere vorm van ongewenst fysiek contact; handen blijven zoveel mogelijk op het stuur.
 5. Tijdens de eindsprint dient iedere renner strikt zijn lijn te houden.
 6. Tijdens tijdritten is ‘stayeren’ verboden. Onder stayeren wordt verstaan opzettelijk gebruik maken van de slipstream van een voorganger (niet-zijnde koppelmaat of ploeggenoot). De inhalende renner die zijn voorganger tot op minder dan vijf fietslengtes nadert zonder een andere lijn te kiezen, wordt geacht te stayeren.
 7. Het is de renner niet toegestaan zich van voorwerpen te ontdoen tijdens de wedstrijd, behoudens noodgevallen in het licht van de algemene veiligheid. In dat laatste geval dient de renner af te zakken tot de laatste positie in de groep om zich in het zicht van de jury en op een verantwoorde wijze van het voorwerp te ontdoen.
 8. Bij materiaalpech geldt een vergoeding van één ronde, behoudens materiaalpech die zich voordoet in de laatste drie ronden.
 9. Een renner die te laat aan de start verschijnt en niet meer in staat is om op eigen kracht aan te sluiten bij het reeds vertrokken peloton, mag alleen na toestemming van de Jury en buiten mededinging aan de wedstrijd deelnemen. Dat betekent dat de betreffende renner zich onthoudt van actieve beïnvloeding van het koersverloop en drie ronden voor het einde uit de wedstrijd stapt.
 10. Een renner die voortijdig de wedstrijd verlaat, meldt zich onverwijld bij de Jury onder opgaaf van redenen.
 11. De voorlopige top-10-eindklassering in beide categorieën, alsmede de toewijzing van de prijs voor de strijdlustigste renner, worden kort na afloop van de wedstrijd vastgesteld en meegedeeld door de Jury, eventueel bijgestaan door één of meer leden van de Wedstrijdcommissie.
 12. Reclameren kan binnen 24 uur na afloop van de wedstrijd per e-mail: wedstrijdcie@fctrappist.nl.

VI. Introducés

 1. Niet-leden kunnen door een lid worden geïntroduceerd en mogen maximaal twee wielerwedstrijden deelnemen. Daarna wordt de introducé geacht lid te worden.
 2. De introducé wordt door het introducerende lid bij de Wedstrijdcommissie aangemeld en start in beginsel in de B-categorie. Een zeer sterke én ervaren renner kan bij wijze van uitzondering worden toegestaan direct in de A-categorie te starten.
 3. Een aspirant-lid kan zich tevens rechtstreeks tot de Wedstrijdcommissie wenden met het verzoek als introducé deel te nemen.
 4. De introducé wordt geïnformeerd over het Wedstrijdreglement en overigens wegwijs gemaakt door het introducerende lid en/of een lid van de Wedstrijdcommissie.
 5. Minderjarige kinderen van leden mogen uitsluitend als introducé deelnemen bij gebleken koerservaring en dienen tijdens de wedstrijd te worden vergezeld door hun ouder.

VII. Overtredingen en klachtprocedure

 1. Overtreding van de bepalingen van dit reglement kan leiden tot een waarschuwing, diskwalificatie of schorsing (zijnde een tijdelijk verbod om deel te nemen aan wedstrijden).
 2. Overtreding van de volgende bepalingen leidt tot diskwalificatie:
  • III. onder 9 (onjuiste inschrijving A- of B-categorie)
  • IV. onder 3 (niet-opvolgen aanwijzingen Wegkapitein)
  • IV. onder 5 (stayeren in koers bij andere categorie)
  • V. onder 4 (ongewenst fysiek contact)
  • V. onder 5 (afwijken van lijn in eindsprint)
  • V. onder 6 (stayeren tijdens tijdrit)
 3. Opzettelijke gevaarzetting in koers leidt in de regel tot schorsing. Hieronder wordt verstaan evident wangedrag tijdens de wielerwedstrijd waardoor de veiligheid van (een) andere renner(s) in gevaar wordt gebracht. 
 4. Overtreding van één van de overige bepalingen van dit reglement kan leiden tot een waarschuwing of, in geval van recidive, tot diskwalificatie.
 5. Klachten dienen binnen vijftien minuten na de finish van het A-peloton bij de Jury te worden ingediend. Nadien gemelde klachten worden niet in behandeling genomen.
 6. De Jury verricht het nodige onderzoek, waarbij het zich kan laten bijstaan door één of meer leden van de Wedstrijdcommissie.
 7. De Jury kan ook op grond van eigen waarnemingen en zonder dat een klacht is ingediend, onderzoek verrichten.
 8. De Jury beslist zo spoedig mogelijk, bij voorkeur vóór het uitroepen van de voorlopige top-10-uitslag. De beslissing kan luiden: klacht gegrond, klacht ongegrond, of niet-ontvankelijkheid van de klager.
 9. De eigen waarneming van de Jury of de waarneming van een lid van de Wedstrijdcommissie, geldt als genoegzaam bewijs.
 10. Indien naast de klacht van één renner geen andere relevante bevindingen voorhanden zijn, wordt de klacht ongegrond verklaard.
 11. Indien de Jury de klacht gegrond verklaard, beslist zij tot een waarschuwing, diskwalificatie of schorsing. In alle gevallen worden de klacht en de beslissing geregistreerd.
 12. Een en ander laat onverlet dat de Jury of een lid van de Wedstrijdcommissie individuele renners kunnen aanspreken op zijn of haar koersgedrag.

VIII. Slotbepalingen

 1. Iedere renner doet mee voor eigen rekening en risico.
 2. Het Bestuur noch één van de leden van de Jury of de Wedstrijdcommissie is aansprakelijk voor enig letsel of materiaalschade, opgelopen of veroorzaakt tijdens een wielerwedstrijd.